2017. augusztus 12., szombat

Évk. 19. vas.


Hirdetések
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Augusztus 15-én kedden Nagyboldogasszonyt ünnepeljük, ami parancsolt ünnep. Hétfőn este előesti szentmisét tartunk.
Szentistvántelep Augusztus 20-án lesz a Szentistvántelepi templom búcsúja. A mise után önkormányzati megemlékezés és városi díjak átadása lesz.
 
Keresztelő Augusztus 13-án Jakab Bianka részesül a keresztség szentségében.
Esküvő Augusztus 19-én fogad örök hűséget Tari Krisztián és Szabó Nóra .
Temetés Holtner Elemérné Cecília  testvérünk temetése hétfőn lesz a Csalogány utcai temetőben.
 
 
Szombat Szentistvántelep 19 + Hermina és László szülőkért, nagyszülőkért és László fiúkért
Vasárnap:           Budakalász  8  főpásztor szándékára
       Szentistvántelep  10+Ilona
       Budakalász  19   +Gáti Lajos és feleségéért Ilonkáért, és fiukért Béláért
Budakalász szabad
Kedd  (Nagyboldogasszony)
Szentistvántelep  8 főpásztor szándékára
Budakalász  19  egyházközségünkért, Szt. István tiszteletére
Szerda  Budakalász  + Kovács László
Csütörtök  Szentistvántelep  szabad
Péntek  
    Budakalász  szabad
Szombat
Szentistvántelep  19 +édesanya
Vasárnap (Szt. István király)
Budakalász  8 főpásztor szándékára
       Szentistvántelep  10 szabad
       Budakalász  19  +Mirk István
 
 
 
A héten Szent Bernátot, Szent X. Piusz pápát és Szent István Királyt ünnepeljük. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Részlet Erdő Péter Bíboros Úr 2015. augusztus 15-én elhangzott beszédéből

Magyarságunk is rendületlenül hitte, hogy Mária már most a világ történelmének vége előtt, az utolsó ítélet eljövetele előtt testében is megdicsőült. Illyés István, az 1700-as évek elejének nagy egyházi szónoka, Mária mennybevételét a szövetség ládájának fogadásához hasonlítja. Amikor Dávid király elfoglalta Jeruzsálemet, nagy örömmel vitette fel Isten szövetségének szekrényét a városba „vígan és trombitálva, cimbalmok, hárfák és citerák zengésével”. Ha pedig az előképnek a szent városba vitele már ilyen nagy ujjongás közepette történt, milyen „dicsőséges, nagy örömmel vitetett fel ma” a Boldogságos Szűz Mária a fölséges mennyei Király dicsőséges városába[1]. Méltán mondja az Egyház a Loretoi Litániában is Szűz Máriáról: „frigynek szent szekrénye”. Ha az Ószövetségben úgy tekintették a szövetség ládáját, mint Isten erejének, Isten titokzatos jelenlétének befogadóját, Szűz Mária magának a megtestesült második isteni Személynek volt hordozója és édesanyja. Az isteni szövetségnek, ember és Isten találkozásának, egységének itt, a földön, Szent Fiával együtt a legcsodálatosabb, legigazibb megvalósítója volt. De ha ez az egység nem csupán egy pillanatnyi találkozás, márpedig édesanya és gyermeke között egész létünk alapját érintő, tartós közösség áll fenn, akkor Szűz Mária egysége Szent Fiával nem szűnhetett meg a halállal sem. Amit Mária mennybevételével dicsőségesen megmutatott számunkra, az nekünk, ma élő embereknek is a konkrét reménységünk.

Mi is azért bízunk, ha nem is testünk mennybevételében, de a föltámadásában, mert közösségünk Krisztussal már itt, a földön elkezdődött. Mert Krisztus, a valóságos Isten és valóságos ember már felemelte – ha testszik, fizikai képekben szólva, felvitte magával a mennybe – a mi emberségünket is, hogy részesedjünk örök életében és boldogságában. Ez a reménység ad értelmet mostani életünknek. Ezért lehetünk áldozatkészek. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy nem csak a véletlen szüleményei vagyunk. Ezért tudjuk, hogy nem csak arra való az életünk, hogy minden pillanatában kellemesen érezzük magunkat. A hivatásunk ennél többre szól. Személyes életünk, a családunk élete, az egész népünk élete beleilleszkedik a mindenható Isten tervébe. Van értelme tanulni a múltból. Van értelme gondolni a jövőre. Van értelme áldozatot vállalni a jövőért. A jövőért hozott végtelen értékű áldozat legszebb példája itt, a földön az anyaság. Végtelen értékről beszélek, mert az ember Isten képmása, mert az ember hivatása az örök boldogságra szól.

Az édesanya gyermekének nem egyszerűen biológiai életet ad, hanem egy emberi személy útját nyitja meg az örök boldogságra. Ezért olyan fontos a nevelés is. A gyermek nem tulajdona sem a szüleinek, sem a társadalomnak, hanem önálló méltósága van. Istentől a szabadság ajándékát kapja. De ahhoz, hogy a szabadságot helyesen használhassuk, nevelésre, jó példára, segítségre van szükségünk. Nem csak nekünk magunknak van reményünk tehát az örök boldogságra, hanem hozzájárulhatunk ahhoz, hogy más emberek is ebbe a boldogságba jussanak. Ezzel a mértékkel, Isten mértékével, az örökkévalósággal kell mérnünk magunkat.

2017. augusztus 5., szombat

18 évközi vasármap


 

 

18. évközi vasárnap
HÍRLEVÉL
SZENT  KERESZT  FELMAGASZTALÁSA  és    SZENTISTVÁNTELEPI  PLÉBÁNIA
Hivatali  idő  Budakalászon:  H.  K.:  9-11,  P.:  15-17  
Tel.:  26/340-327  (rögzítős),  06/20-8280639;  E-mail:  budakalasziplebania@gmail.com
A  Hírlevél  a  plébánia  Web  oldalán  megtalálható
Augusztus 6


Hirdetések
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.
Elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Szeretném tolmácsolni Józsi atya köszönetét: Köszönöm mindenkinek az imádságát és részvételét, aki eljött a búcsúmisére. Nagyon szép ünnepe volt az Egyházközségnek. Nem féltem a Kalásziakat, ha van bennetek ekkora összetartás, akkor az evangélium örömhíre tovább fog növekedni lelketekben.
Szent István alapítvány ösztöndíj papírjait az újságos asztalon megtaláljuk.
 
Esküvő Augusztus 12-én fogad örök hűséget Nyakas Ferenc és Oravecz Kamilla.
Temetés Dávid Jánosné Margit testvérünk temetése pénteken lesz a Katolikus temetőben.
 


 
  
Szombat Szentistvántelep 19.00 Anitáért és Gáborért, hogy erősödjenek a hitben
Vasárnap:           Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10 élő és Családért
       Budakalász 19 óra Mária és Zsolt 35. évf.
Hétfő  Budakalász elmarad
Kedd  Szentistvántelep  elmarad
Szerda  Budakalász  elmarad
Csütörtök  Szentistvántelep  elmarad
Péntek     
    Budakalász  19  óra hálából 45 házassági évfordulón
Szombat Szentistvántelep  19.00 +Hermina és László szülőkért, nagyszülőkért és László fiúkért
Vasárnap:
       Budakalász  8 főpásztor szándékára
       Szentistvántelep  10+Ilona
       Budakalász  19  óra  +Gáti Lajos és feleségéért, Ilonkáért, és fiukért Béláért
  
 
 
A héten Domonkos, Edith Stein, Szent Lőrinc diakónus és Szent Klára ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
 

 Kelemen László

 

1987-ben születtem Zuglóban. Két bátyám van. Nagy öröm, és erősítés számomra, hogy az idősebbik bátyám pap. A Mátyás templomban kereszteltek meg, majd 1995-ben plébániánkon, a zuglói Páduai Szent Antal templomban (népiesen a Bosnyák téren) voltam elsőáldozó. Általános iskolámat a Patrona Hungariae Elemi Iskolában végeztem. 2000-ben kezdtem el tanulmányaimat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban. 2002-ben ismertem meg a szalézi rendet, ami akkor nagyon megfogott, s onnantól fogva hozzájuk jártam. Így 2005-ben náluk bérmálkoztam.

Életem egyik legemlékezetesebb eseménye volt, mikor 2001 tavaszán, egyik péntek délután úgy döntöttem, hogy elmegyek a templomba, és részt veszek egy keresztúton. Elmentem, és nagyon-nagy béke, öröm töltött el. Akkor éreztem azt, hogy jobban kéne foglalkozni a vallással. Szeretetet kaptam, Jézus valamit tett értem, és erre kéne valamit válaszolnom.  Így lettem ministráns. A ministrálás elkezdésével egy hatalmas kincsre csodálkoztam rá, a közös szolgálat örömére. Rájöttem arra, hogy igazán közösségben lenni jó kereszténynek, s ez ösztönzött arra, hogy rendszeresen járjak hétköznapi szentmisékre is. Nehezen, de végül megtaláltam az Isten irántam való szeretetére a válaszomat: érettségi után jelentkeztem egyházmegyénkbe papnak.

A felkészülési éveket az esztergomi szemináriumban töltöttem. A diakónusi gyakorlat után, melyet a Felsővízivárosi Szt. Anna plébánián töltöttem, Bíboros atya 2012. június 16-án szentelt pappá.

Az elmúlt öt évben káplánként a Szentendrei Keresztelő Szt. János Plébánián illetve a Városmajori Jézus Szíve Plébánián szolgáltam.

Jelmondatom a 122. zsoltárból választottam: „Örvendeztem, mikor azt mondták nekem: fölmegyünk az Úr házába”. Örülök, hogy Isten papjának hívott, és annak is, hogy ide Budakalászra kerültem szolgálni. Bízom benne, hogy ez az öröm mindig megmarad bennem, és ebből tudok másoknak is adni.

 

 

 

 

2017. július 29., szombat

17. évközi vasárnap

Hirdetések

Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.

A héten elsőpéntek lesz, idős beteg testvéreinket a szokott időben fogjuk felkeresni.

Pénteken 18 órától engesztelő imaóra lesz a Kalászi templomban, 18.30-tól szentségimádás.

Szent István alapítvány ösztöndíj papírjait az újságos asztalon megtaláljuk.

 

Bíboros atya augusztus 1-el új plébánost nevezett ki Budakalászra és Szentistvántelepre Kelemen László személyében. Kálmán Józsefet a Külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánia ellátásával bízta meg. Kérem a hívek imáját, hogy a helyezést és az új helyen a szolgálatomat Isten akarata szerint tudjam ellátni.

Esküvő Augusztus 5-én fogad örök hűséget Ila Ádám és Gombás Rita.

Örökfogadalom: Korábbi hitoktatónk Nagy Ágnes augusztus 6-án tesz első fogadalmat. Foglaljuk imáinkba szerzetesi útját.

Temetés Múlt héten temettük Kelemen Istvánt és Czinege Lajosné Katalin testvérünket.

Németországból kaptuk a hírt, hogy özv. Schenek Józsefné szül. Mandjik Veronika július 17-én meghalt. Temetése Július 24-én Backnangi Erdei temetőben volt.

  
Szombat Szentistvántelep 19.00 Házaspárért Erzsébetért és Gáborért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 élő és +Stofira Margitért
       Budakalász 19 óra Hálából
Hétfő Budakalász 19 óra +Huy Henrikért és feleségéért Katalinért
Kedd Szentistvántelep 19 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +Édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra szabad
Péntek 
Budakalász 19 óra szabad
 Szentistvántelep 19.00 Anitáért és Gáborért, hogy erősödjenek a hitben
Vasárnap:
       Budakalász 8 hívekért
       Szentistvántelep 10élő és Családért
       Budakalász 19 óra Mária és Zsolt 35. évf.
 

 

 

A héten Loyolai Szent Ignác, Ligurgi Szent Alfonz, Vercelli Szent Özséb és Vianney Szent János emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 

Csomagolópapír

 

Augusztus 1-el új helyen a Budapest Külsőferencvárosi Szent Kereszt templomban (Ecseri úton) fogom tovább papi hivatásomat megélni.

Amikor pappászenteltek, akkor bíboros atyának ígéretet tettem, hogy engedelmeskedem . Ő kért meg, hogy vegyem át a plébániát Kerényi Lajos atyától, hiszen ő már betöltötte a 90 évet.

Hála van a szívemben, hiszen Budakalászon és Szentistvántelepen egy nagyon jó közösséget ismerhettem meg. Jó volt részese lenni ahogy az emberi kapcsolatok egyre jobban kibontakoznak.

Szomorú tapasztalat, hogy az elmagányosodás egyre nagyobb mértéket ölt a társadalmunkban. Sokan úgy gondolkodnak, hogy az én házam az én váram. Az emberek egyre messzebb kerülnek egymástól, egyre kevesebb az emberi kapcsolat. Nincs csengő, nincs házszám és nincs egymás meglátogatása.

Az egyházközségben ennek a fordítottját tapasztalhattam meg. Jó volt ennek az oázisnak a részesévé lenni, ahol az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, barátságok alakulnak ki és befogadó közösség jön létre, ahol mindenkit szeretettel látnak.

Az elmúlt időben nagyon sok visszajelzést kaptam és nagyon sok hálában volt részem. Kezdem elhinni, hogy ennyire jó ember vagyok :-). Jó tudni, hogy ez csak a csomagolópapír. Jézus a lényeg. A pap igyekszik az embereknek odaadni Jézust. Van akinek a kezében nagyon díszessé válik, másik kezében nagyon értékes, de nem érdemes a papírnál megmaradni. Jézus fontosabb. A lényeg az, ami bent van.

Köszönöm mindenkinek a bizalmát, aki Jézust keresve jöttek el a templomba és a plébániára. Amikor Jézust tudtam adni a szentségekben a gyóntatásokban, a beteglátogatásokban, az áldozásban és az esküvőkön, akkor éreztem, hogy valóban Isten eszköze lehetek.

Köszönöm az itt eltöltött 9 évet. Kérem, hogy bocsássátok meg gyarlóságaimat és imádkozzatok értem.

 

 
 
 

2017. július 24., hétfő

16. évközi vasárnap

Hirdetések
Szeptember 1-ig az esti misék 7-kor kezdődnek.


Bíboros atya augusztus 1-el új plébánost nevezett ki Budakalászra és Szentistvántelepre Kelemen László személyében. Kálmán Józsefet a Külsőferencvárosi Szent Kereszt plébánia ellátásával bízta meg. Kérem a hívek imáját, hogy a helyezést és az új helyen a szolgálatomatIsten akarata szerint tudjam ellátni.
Esküvő Vyazera Mária és Halasi Balász július 29-én 15.30 kor mondják ki az igent Isten áldásával egymás életére.
Sándor Zoltán és Lazarenkó Katalin július 29-én 16.30-kor fogadnak örök hűséget a Budakalászi templomban.
Keresztelés Rogán Ottilia Ágnes és Piros Janka keresztelése július 29-én szombaton 11-kor lesz a Telepi templomban.
Jordanov Máté keresztelése július 29-én 12 órakor lesz a Telepi templomban.
Farkas Vajk Máté keresztelése július 29-én 17.30-kor lesz a Kalászi templomban.
Nagy Flóra keresztelése Július 30-án 9 órakor lesz a Kalászi templomban.
 
Korábbi hitoktatónk Nagy Ágnes 2017 augusztus 6-án tesz első fogadalmat Rómában. Foglaljuk imáinkba szerzetesi útját.

A héten Árpádházi Szent Kinga, Szent Jakab apostol és Szent Márta emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

Szombat Szentistvántelep 19.00 +Borbála és +Endre házaspárért és szüleiért Teréziáért és Antalért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 élő és elhunyt családtagok
       Budakalász 19 óra szabad
Hétfő Budakalász 19 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 19 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra Zelei Jánosért
Péntek Budakalász 19 óra Szeretett fiamért és családjáért
Szombat Szentistvántelep 19.00 Házaspárért Erzsébetért és Gáborért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 élő és +Stofira Margitért
       Budakalász 19 óra szabad


Budakalászi Szent Ferenc Karitász Csoport július három vasárnapján tanszergyűjtést szervez az általános iskolába járó, rászoruló diákok részére.
Kérjük a tárgyi adományokat a templomokban kitett "TANSZERGYŰJTÉS" feliratú dobozokba, a pénz adományokat pedig a "KARITÁSZ" feliratú perselyekbe szíveskedjenek elhelyezni! A beérkezett tanszereket augusztus első hétvégéjén vehetik majd át az érintettek szüleikkel. Adományaikat előre is hálásan köszönjük

A jó pásztor életét adja juhaiért
Egy pásztor legyen szenvedélyes, tudjon megkülönböztetni, és legyen képes elítélni a rosszat – mondta a pápa június 22-én, a Szent Márta-házban bemutatott reggeli szentmisén. A pápa – megfogalmazása szerint – Szent Pálban találta meg az igazi pásztor alakját, aki nem hagyja el nyáját.
Homíliájában a Szentatya a napi első olvasmányból indult ki (2Kor 11,1–11), összegyűjtve azon tulajdonságokat, amelyekkel egy pásztornak rendelkeznie kell.
Az első tulajdonság a szenvedélyesség, melynek jegyében azt mondja a pásztor a népének, hogy „Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok” (2Kor 11,1). Isteni módon féltékeny – jegyezte meg a pápa. A szenvedély tehát majdnem népe iránti „őrültséggé”, „ostobasággá” válik. Ezt nevezzük apostoli buzgalomnak. Nem lehet valaki igazi pásztor e belső tűz nélkül.
A pásztor második jellemzője, hogy képes megkülönböztetni. Tudja, hogy az életben létezik csábítás. A hazugság ura csábító. A pásztor nem. A pásztor szeret. A kígyó, az irigykedő viszont csábító, aki igyekszik eltávolítani a hűségtől, mert Pál isteni féltékenységének célja az volt, hogy a népet az egyetlen jegyeshez vezesse, hogy megtartsa a hozzá való hűségben. Az üdvtörténetben, a Szentírásban sokszor találkozunk az Istentől való eltávolodással, az Úrhoz való hűtlenséggel, a bálványimádással, ami olyan, mint a házasságbeli hűtlenség. A megkülönböztetni tudás – hogy hol vannak a veszélyek és hol vannak a kegyelmek, hol van az igaz út – annyit jelent, hogy a pásztor mindig elkíséri nyáját: a szép és a sötét pillanatokban, a csábítás perceiben is, és türelemmel visszatereli őket az akolba – hangzott el Ferenc pápa reggeli homíliájában.
A harmadik jellemző a képesség, hogy elítélje a rosszat – mondta a Szentatya. Egy apostol nem lehet naiv, vagyis olyan valaki, aki azt mondja: „Ah, minden csodás, menjünk előre… Ünnepeljünk, mindent meg lehet tenni…” Nem, mert létezik hűség az egyetlen jegyeshez, Jézus Krisztushoz, amit védelmezni kell. A pásztor tud elítélni, konkrétan nemet mondani egyes dolgokra, ahogy a szülők teszik a gyerekkel, amikor veszélyes dolgokhoz akar nyúlni. A jó pásztor tud elítélni néven nevezve a dolgokat, ahogy Szent Pál tette.
A pápa utalt június 20-i bozzolói és barbianai látogatására, melynek alkalmából két olasz pap sírját kereste fel. Milani atyáról szólva utalt mottójára, amelyet tanítványainak oktatásakor használt: „I care.” Mit jelent ez a mottó? – tette fel a kérdést a Szenatya. Elmagyarázták nekem: azt akarja jelenteni, hogy „nekem fontos”. Don Milani azt tanította, hogy a dolgokat komolyan kell venni, szemben azzal a divatos mottóval, hogy „engem nem érdekel”. Gondoskodni, törődni kell az életeddel, buzdította tanítványait Barbiana plébánosa.
Tudni kell elítélni azt, ami az életeddel szemben áll. Sokszor elvesztjük a képességünket, hogy elítéljünk valamit, és a nyájat azzal a „jósággal” akarjuk előrevinni, ami nemcsak naiv, de kártékony is – állapította meg Ferenc pápa. A „kompromisszumok jósága” ez, hogy csodálatot váltsunk ki, vagy a hívek szeretetét, azáltal, hogy rájuk hagyjuk, hadd tegyék, amit tesznek.
Homíliája végén a pápa összefoglalta gondolatait: Pál apostoli buzgalma szenvedélyes – ez az első jellemző. Olyan ember ő, aki tud megkülönböztetni, mert ismeri a csábítást, és tudja, hogy az ördög csábít – ez a második jegy. Rendelkezik azon dolgok elítélésének képességével, amelyek rosszat okoznak nyájának – ez a jó pásztor harmadik karakterjegye.
Ferenc pápa imádsággal zárta csütörtök reggeli homíliáját, amelyet az Egyház minden pásztoráért mondott, hogy Szent Pál közbenjárjon értük az Úr előtt, hogy minden pásztor rendelkezzen ezzel a három jellemzővel az Úr szolgálata során.